Finansavimo taisyklės

Finansavimo dalys išmokamos 3 būdais:
  • Pradinis finansavimas
  • Tarpinės išmokos
  • Galutinis balanso išmokėjimas
Pradinis finansavimas siekia 40 procentų visos sumos minus 5 procentus, kuriuos komisija pasilieka "Garantiniame fonde". Pradinis finansavimas išmokamas per 30 dienų nuo paramos sutarties psirašymo.
Tarpinės išmokos sumokamos pateikus tarpines ataskaitas. Tarpinės išmokos išmokamos per 90 dienų po tarpinių ataskaitų pateikimo. Bendra Pradinio finansavimo ir tarpinių išmokų suma negali viršyti 90 procentų viso finansavimo.
Galutinis balanso išmokėjimas įvyksta kai projektas užbaigiamas ir pateikiama galutinė projekto ataskaita. Finansavimas pervedamas per 90 dienų po ataskaitos pateikimo.

EK finansavimas padengia faktiškai patiriamus, dokumentuotus, adekvataus dydžio su projektu susijusias išlaidas:
  • Tiesiogines darbo užmokesčio išlaidas
  • Tiesiogines paslaugų pirkimo išlaidos
  • Kitos tiesioginės išlaidos
  • Netiesioginės išlaidos
Tiesioginės išlaidos finansuojamos prie prioritetų pateikiamomis normomis. Netiesioginės išlaidos projekto vykdytojams padengiamos pagal proporciją nuo jų tiesioginių kaštų, atmetus paslaugų pirkimo išlaidas. EK netiesioginėms išlaidoms fiansuoti proporcingai skiria 25 procentus nuo tiesioginių išlaidų.

Pažeidus paramos sutarties sąlygas neadekvačiai leidižiant lėšas ,neadekvačiai atliekant projekto veiklas ar nesilaikant skaidrumo ir atskaitomumo reikalavimų, finansavimo suma gali būti sumažinta arba finansavimo dalis gali būti atsiimta.