Priemonė: E-verslas LT

Remiama veikla – elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ).
 
Kvietimo pradžia: 2017 II ketv.
Kvietimo biudžetas: 4 437 043 Eur.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuvos Respublika.
Projekto trukmė: Per 18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
Partneriai: Partneriai negalimi.
Minimali privaloma surinkti balų suma: 40 balų
 
Paramos dydis ir intensyvumas:
  1. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 35 000 Eur. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 Eur.
  2. Iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė.
  3. Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
 
Reikalavimai pareiškėjams:
  1. pareiškėjais negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės;
  2. pareiškėjas yra įmonė, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur;
  3. įmonės bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios įmonės pagamintos produkcijos pardavimai;
4.      pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.
5.      paraiškos vertinimo metu pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus.
 
Projektams taikomi reikalavimai. Visas projekte įsigyjamas materialusis turtas:
1.      turi būti naudojamas tik įmonės, kuriai suteikiamas finansavimas;
2.      turi būti nusidėvintis; turi būti įsigytas rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pirkėju;
3.      turi būti įtrauktas į finansavimą gaunančios įmonės turtą ir likti susietas su finansuotu projektu trejus metus;
4.      turi būti naujas ir nenaudotas.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos:
  1. kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios 1 300 Eur vienam kompiuteriui su papildoma įranga – monitoriumi, pele ir klaviatūra.
  2. rinkoje esančios programinės įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos;
  3. patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos;
  4. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos. Standartinės biuro įrangos (pvz., fakso aparatų, telefonų, projektorių, kopijavimo aparatų, spausdintuvų ir pan.) išlaidos yra netinkamos finansuoti.
Bendra išlaidų, nurodytų 1 ir 4 punktuose, suma gali sudaryti ne daugiau kaip 30 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų