Priemonė: „REGIO INVEST LT+“

Priemonė: „REGIO INVEST LT+“
 
Remiama veikla modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti. Finansavimas teikiamas skatinti įmonių investicijas į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.
 
Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės 
 
Finansuojamos šios išlaidos:
- žemės nuomos išlaidos;
- nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų nuomos arba finansinės nuomos (lizingo) išlaidos. Žemės ir pastatų (kitų statinių ar patalpų) nuoma turi trukti ne trumpiau kaip trejus metus nuo numatomos investicinio projekto pabaigos datos. Finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo laikotarpį;
- pastato statybos, rekonstravimo, vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia inovatyvioms gamybos technologinėms linijoms diegti, įrengimo darbų išlaidos;
- tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalinga įranga, įrengimai ir kt. turtas: inovatyvių gamybos technologinių linijų, baldų, kompiuterinės technikos, reikalingos standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams; kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos. Finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo laikotarpį;
- kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos išlaidos – darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologijomis darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų, apskaičiuotos per dvejus metus;
- darbuotojų apmokymas dirbti su naujai įdiegtomis technologijomis. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų (de minimis pagalba);
-  projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių išlaidos (darbuotojų, dirbsiančių su inovatyviomis technologijomis vežimas į darbą). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų (de minimis pagalba).
 
Jei pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią.

Paramos dydis: 
- 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė.
- 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
Didžiausias paramos dydis: 
- didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma, jeigu projektas skirtas tik moderniai įrangai ir (ar) įrenginiams, ir (ar) technologijoms įsigyti yra 868 860 eurų.
- didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma, jeigu projektas skirtas tiek statybai ir rekonstravimui, tiek moderniai įrangai ir (ar), įrenginiams, ir (ar) technologijoms įsigyti yra 2 027 340 eurų.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė - ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Jei projektas apima pastatų ir kitų statinių statybą ar rekonstrukciją, tuomet projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos
 
Reikalavimai pareiškėjui: 
-  pareiškėjo privačių investicijų dydis į investicijų projektą turi būti ne mažesnis kaip 0,2 mln. eurų ir nuo investicijų projekto pradžios pareiškėjas turi sukurti ne mažiau kaip 10 (dešimt) tiesiogiai su investicijų projektu susijusių naujų darbo vietų ir išlaikyti šias darbo vietas ne mažiau kaip 3 metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos;
-   pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.
-   paraiškos vertinimo metu pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus.
 
Reikalavimai projektui: 
 
-  projektas turi būti įgyvendinamas LR teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybes;
-  projektas turi atitikti prioritetinius projektų atrankos kriterijus (turi būti sukurtos tiesiogiai su projektu susijusios naujos darbo vietos; pareiškėjo finansinis indėlis projekte turėtų būti ne mažesnis kaip 0,2 mln. eurų; projektas turi prisidėti prie Integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo bei padidinti įmonės darbo našumą) ir surinkti ne mažiau nei 50 balų.