„ECO INOVACIJOS LT+“

Kvietimo pradžia: 2016 m. balandžio 13 d.
Kvietimo pabaiga: 2016 m. liepos 14 d.
Kvietimo biudžetas: 27 513 902 Eur.
Projekto trukmė: Per 36 mėnesius nuo projekto pasirašymo dienos.
Partneriai: Partneriai negalimi.
Minimali privaloma surinkti balų suma: 40 balų
 
Paramos dydis:
  1. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 900 000 Eur
  2. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti: 
  1. 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  2. 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Tinkamas pareiškėjas: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur;
 
Finansuojamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai.
 
Tinkamos išlaidos:
  1. Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos. Finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe.
  2. Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo. Nurodytos išlaidos bus finansuojamos tik iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:
  • dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių, tai reiškia, kad iš darbo vietų, sukurtų per tą laikotarpį, skaičiaus atimamos visos prarastos darbo vietos;
  • kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo darbų pabaigos. Darbų pabaiga – atitinkamos įrangos, įrenginių, kurių naudojimui reikalingos darbo vietos, įvedimo į eksploataciją diena;
  • kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos (ši nuostata bus traukiama į projekto sutartį).
Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas.