SMARTINVEST LT+ (Nr. 2)

Finansuojamos veiklos:
1.1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
1.2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
1.3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.
 
Kvietimo pradžia: 2016 m. gegužės 2 d.
Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 2 d.
Kvietimo biudžetas: 5 mln. Eur.
Projekto trukmė: 
 1. 24 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos, jeigu projekte numatoma vykdyti tik Aprašo 1.1 papunktyje nurodytą veiklą arba Aprašo 1.1 ir 1.3 papunkčiuose nurodytas veiklas;
 2. 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, jeigu projekte numatoma vykdyti tik Aprašo 1.2 papunktyje nurodytą veiklą arba viena iš projekte numatomų vykdyti veiklų (kai projekte numatoma vykdyti daugiau nei vieną veiklą) yra Aprašo 1.2 papunktyje nurodyta veikla.
Partneriai: Partneriai galimi.
Minimali privaloma surinkti balų suma: 40 balų
 
Paramos dydis:
 1. Aprašo 1.1 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur;
 2. Aprašo 1.2 papunktyje nurodytai veiklai – 5 000 000 Eur;
 3. Aprašo 1.3 papunktyje nurodytai veiklai – 500 000 Eur.
 4. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur
Tinkamas pareiškėjasUžsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).
 
Tinkamos finansuoti išlaidos:
 1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos.
 2. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos;
 3. Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
 4. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
 5. Projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos;
 6. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;
 7. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos teisės aktų nustatyta tvarka;
 8. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos (išskyrus įsigytos iš ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių lėšų) nuomos išlaidos;
 9. Projektą administruojančių asmenų darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;
 10. Su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;