Verslo klasteris LT

Kvietimo pradžia: 2016 m. gegužės 6 d.
Kvietimo pabaiga: 2016 m. liepos 22 d.
Kvietimo biudžetas: 3 600 000 Eur.
Projekto trukmė: Per 24 mėnesius nuo projekto pasirašymo dienos.
Partneriai: Partneriai galimi.
Minimali privaloma surinkti balų suma: 40 balų
 

Šia priemone finansuojamos įmonių grupių veiklos, nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką.
 
Tinkamas pareiškėjas.
Verslo klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti:

  1. viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ;

  2. verslo asociacija;

  3. prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

 
Paramos dydis:

  1. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 320 000 Eur

  2. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 75 000 Eur

Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro:

  1. iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, nurodytų „Tinkamų išlaidų" 5.5 papunktyje ir 6 bei 7 punktuose (taikoma pareiškėjams);

  2. iki 50 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, nurodytų „Tinkamų išlaidų" 5.1, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose (taikoma pareiškėjui). Pareiškėjas ir (arba) partneriai privalo prisidėti prie šių kategorijų išlaidų finansavimo ne mažesne kaip 50 procentų tinkamų išlaidų, nurodytų Aprašo 1 lentelės 5.1, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose, suma;

  3. iki 50 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, nurodytų „Tinkamų išlaidų" 5.2 papunktyje (taikoma pareiškėjui, kai jis yra vienas iš verslo klasterio narių – MVĮ, ir partneriams). Pareiškėjas ir (arba) partneriai privalo prisidėti prie šios kategorijos išlaidų finansavimo ne mažesne kaip 50 proc. tinkamų 5.2 kategorijos išlaidų, nurodytų Aprašo 1 lentelėje, suma.

 
Tinkamos išlaidos:
5. Projekto vykdymas:
5.1   verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis. Šios išlaidos tinkamos finansuoti tik projekto įgyvendinimo metu;
5.2   verslo klasterio narių ekspertų darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
5.3   išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų;
5.4   rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių išlaidos (pvz., lankstinukų, internetinės svetainės kūrimo, rinkodaros socialiniuose tinkluose, video reklamos internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, reklamos internetiniuose portaluose, turinio rinkodaros (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.) išlaidos);
5.5   projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos;
6. išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams;
7. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą:
7.1   projektą administruojančių asmenų darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2   su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos.